DR.SHIDO – CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào trên website này mà Chính Sách Bảo Mật hoặc liên kết đến Chính Sách Bảo Mật này xuất hiện, bạn coi như là đã đồng ý với điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Vui lòng xem xét cẩn thận Chính Sách Bảo Mật này trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.


Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn trong dữ liệu của chúng tôi, vui lòng tham chiếu đến Điều III để biết quy trình thực hiện.

I. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân, theo quy định bởi các luật áp dụng, được hiểu là dữ liệu về một cá nhân được xác định từ một dữ liệu cụ thể, hoặc từ chính dữ liệu đó và thông tin khác mà chúng tôi có hoặc hiểu là có khả năng truy cập được. Thông thường dữ liệu cá nhân được thu thập từ khách hàng của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, số điện thoại (Cố định hoặc di động), địa chỉ thư điện tử, số định danh, quốc tịch, ngày sinh và thông tin thẻ tín dụng.
Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi chỉ thu thập trực tiếp dữ liệu cá nhân từ bạn. Bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc này có thể xảy ra trong hoặc trước khi bạn:
1. đăng ký thông tin để nhận tư vấn về khóa học hoặc các tư vấn khác;

2. mở một tài khoản trên website (Nếu có);

3. đặt dịch vụ thông qua website;

4. cung cấp bất kỳ phản hồi hoặc khiếu nại nào liên quan đến dịch vụ của chúng tôi qua website;

5. tham gia vào bất kỳ đề nghị mạng xã hội nào (Như đăng nhập thông qua trang Facebook của chúng tôi); và/hoặc

6. tham gia bất kỳ hoạt động tiếp thị nào do chúng tôi tổ chức.
Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin cá nhân về bạn từ nguồn khác nếu bạn đã đồng ý để chia sẻ các thông tin đó. Thông tin này có thể bao gồm thông tin từ nguồn có sẵn trên mạng, như là dữ liệu công cộng và dữ liệu tổng hợp, và thông tin từ bên thứ ba.

Chúng tôi có thể sử dụng thiết bị thu thập dữ liệu như là “cookies” trên các trang hiện có của website để chuyên biệt những trải nghiệm trực tuyến của bạn, hỗ trợ phân tích và đo lường hiệu quả của website. “Cookies” là những tập tin nhỏ được cài đặt trong ổ cứng của bạn mà hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể đề nghị tính năng mà chỉ có sẵn thông qua sử dụng một “cookie”. Chúng tôi cũng sử dụng cookies để giảm thiểu thời gian bạn cần để điền mật khẩu của bạn. Cookies cũng có thể hỗ trợ chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin định hướng theo sở thích của bạn. Hầu hết trình duyệt tự động chấp thuận cookies nhưng bạn cũng có thể điều chỉnh trình duyệt của bạn để từ chối cookies (Nếu trình duyệt của bạn cho phép bạn thực hiện như vậy), trong trường hợp đó bạn có thể không được quyền truy cập tính năng nào đó trên website chúng tôi hoặc một số tính năng tương tác trên website của chúng tôi sẽ bị hạn chế hoặc không thể thực hiện được.

Website của chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba (Ví dụ, doanh nghiệp phân tích dữ liệu và đối tác kinh doanh) tải cookies về thiết bị của bạn. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookies và công nghệ khác để thu thập thông tin chung về hoạt động trên mạng của bạn trong khi bạn đang dùng website của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập, hoặc kiểm soát các cookies đó, hoặc những tính năng khác mà bên thứ ba sử dụng, và thông tin thu được bởi các bên thứ ba đó không thuộc phạm vi của Chính Sách Bảo Mật này.

II. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ khách hàng hiện tại và tương lai của chúng tôi vì các lý do khác nhau. Các mục đích đó bao gồm nhưng không giới hạn ở:
1. tư vấn về dịch vụ của chúng tôi và các tư vấn khác;
2. cải tiến dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trên website của chúng tôi;
3. phân tích tính hiệu quả của quảng cáo, sự kiện và khuyến mại của chúng tôi;
4. điều chỉnh theo thói quen sử dụng website của bạn, cũng như phân tích số liệu dựa trên hoạt động website, chẳng hạn thời gian nào bạn truy cập, bạn đã truy cập website trước đây hay chưa và website nào dẫn bạn tới website;
5. điều chỉnh website dễ sử dụng hơn và thiết kế website và các sản phẩm, dịch vụ theo sở thích và nhu cầu của bạn;
6. tiếp thị và thông tin đến bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được chúng tôi cung cấp;
7. gửi cho bạn thông tin, các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu;
8. cải tiến chất lượng dịch vụ của chúng tôi về khảo sát và nghiên cứu thị trường.
Khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân vì mục đích cụ thể nào đó, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu đó trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích đó, ngoại trừ trường hợp chúng tôi giữ dữ liệu đó lâu hơn vì lý do kinh doanh chính đáng hoặc hợp pháp.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn
Theo quy tắc chung, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai. Trên cơ sở của Chính Sách Bảo Mật, chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của bạn trừ khi điều này là cần thiết để thực hiện các điều kiện của Chính Sách Bảo Mật hoặc chúng tôi bắt buộc phải thực hiện như vậy theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, bạn theo đây đồng ý rằng:
  Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba đáng tin cậy. Các bên này có thể ở tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài và có thể bao gồm:

1. các đại lý quảng cáo, tiếp thị hoặc khuyến mãi của chúng tôi để giúp chúng tôi đưa ra và phân tích hiệu quả các chương trình quảng cáo và khuyến mại của chúng tôi;
2. các bên thứ ba được yêu cầu giao một sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn, như là dịch vụ giao nhận hoặc dịch vụ bưu điện chuyển sản phẩm, tài liệu cho bạn;
3. quy định pháp luật hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin;
4. bên cung cấp dịch vụ thứ ba, chẳng hạn xử lý dữ liệu; hoặc
5. bên cung cấp công cụ phân tích website.

Trong trường hợp mà một bên thứ ba theo hợp đồng với chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ ba thực hiện một cách cẩn trọng và hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn.

III. ĐIỀU CHỈNH DỮ LIỆU CÁ NHÂN/ NGỪNG THAM GIA

Bạn có quyền truy cập, thay đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân được lưu giữ bởi chúng tôi. Nếu bạn muốn thực hiện điều đó, vui lòng gửi email tới contact@shidojapan.vn. Bạn cũng có thể từ chối nhận các thư điện tử bằng nhấp chuột vào “Bỏ đăng ký nhận thư” trong bất kỳ thư điện tử tiếp thị mà bạn nhận.
 
Nếu bạn không muốn dữ liệu cá nhân của bạn bị chia sẻ giữa các công ty thành viên, đối tác kinh doanh hoặc bên thứ ba không liên quan, bạn có thể không đồng ý việc các chia sẻ thông tin bằng cách gửi email tới contact@shidojapan.vn.

IV. BẢO MẬT

Chúng tôi sử dụng phương thức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và lưu trữ nó một cách an toàn. Khi mà thông tin cá nhân được nhập vào website của chúng tôi, nó được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa. Tuy nhiên, không có phương thức truyền phát qua mạng hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Khi việc bảo mật không thể được đảm bảo, chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và luôn xem xét và cải tiến phương thức bảo vệ của chúng tôi để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn không chịu các rủi ro không cần thiết.

IV. BẢO MẬT

Chúng tôi sử dụng phương thức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và lưu trữ nó một cách an toàn. Khi mà thông tin cá nhân được nhập vào website của chúng tôi, nó được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa. Tuy nhiên, không có phương thức truyền phát qua mạng hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Khi việc bảo mật không thể được đảm bảo, chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và luôn xem xét và cải tiến phương thức bảo vệ của chúng tôi để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn không chịu các rủi ro không cần thiết.

V. QUYỀN SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu có các thay đổi quan trọng đối với Chính Sách Bảo Mật này, chúng sẽ được công bố trên trang này và ngày thay đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem xét trang này để đảm bảo bạn luôn được thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào.
Việc bạn tiếp tục sử dụng website này và chấp nhận dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này được hiểu rằng bạn chấp thuận các thay đổi đó, với điều kiện là chấp thuận đó không được đưa ra bằng cách thức khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SHIDO JAPAN
Địa chỉ: 111 Lý Chính Thắng, Quận 3, HCM
Website: collagenx5.com